Zakład Konstrukcji i Ekspertyz
TECHMARIN Sp. z o.o.
 eng
 rus
 de
 
 Nawigator: Strona główna » Ogólne warunki współpracy » Ogólne warunki dostaw

 Produkty
Stalowe ramy fundamentowe,
podpory i uchwyty rurociągów,
pakiety ślizgowe...
więcej »

 Technologie
Technologia naprawy poprzez tulejowanie bloku silnika głównego ZL i AL na statkach w rejsie, technologia zmiany fundamentowania ciężkich maszyn i urządzeń, technologia płytkowania bloków turbin niskoprężnych o mocy 220 i 500 MW w elektrowniach... więcej »

 Więcej o naszych produktach i technologiach »

 Publikacje
Nowy sposób naprawy posadowienia ciężkich maszyn i urządzeń na przykładzie motosprężarek GMVH 12.
czytaj cały »

Zastosowanie własnych oraz zmodyfikowanych technologii z przemysłu stoczniowego w polskim gazownictwie.
czytaj cały »

 Wszystkie publikacje »

 Ogólne warunki dostaw części/elementów

W niniejszych "Ogólnych warunkach dostaw części/elementów" Techmarin jest określany jako Wykonawca a jego kontrahent jako Zamawiający.

1. PRZEDMIOT DOSTAWY
jak w ofercie.

2. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT DOSTAWY;
jak w ofercie.

3. TERMIN DOSTAWY:
jak w ofercie

4.MIEJSCE ŚWIADCZENIA WYKONAWCY;
Wg oferty

5.CENA:
jak w ofercie
Ceny Wykonawcy obejmują koszty opakowania, jeżeli ono występuje. Opakowanie nie podlega zwrotowi do Wykonawcy.

6.WARUNKI PŁATNOŚCI;
6.1 Cena ulegnie zmianie o wartość podatków, ceł, czy innych opłat mających wpływ na wzrost ceny wprowadzonych po akceptacji oferty.
6.2 W przypadku płatności przelewem jako datę płatności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy.

7.PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWA WŁASNOŚCI;
7.1 Z chwilą upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę jako dzień odbioru ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego.
7.2 Prawo własności przechodzi na zamawiającego dopiero z chwilą wpływu na rachunek Wykonawcy całej ceny.

8.WYKONANIE UMOWY;
Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę traktuje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru ostatniego przedmiotu umowy.

9.GWARANCJE;
9.1 Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonych elementów, wymagane parametry techniczne zgodnie z dokumentacją, prawidłowość działania dostarczonych elementów ( urządzeń) oraz wykonanie zgodnie z obowiązującym w TECHMARINIE systemem zapewnienia jakości.
9.2 Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone elementy przez okres dwunastu miesięcy od daty dostawy.
9.3 Warunkiem ważności gwarancji jest prawidłowa eksploatacja przedmiotu.
9.4 Udzielona gwarancja wygasa, jeżeli Zamawiający lub strona trzecia podejmą się modyfikacji lub napraw wymienionego obiektu bez pisemnej zgody Wykonawcy.

10.SANKCJE:
10.1 Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego wynosi 25% ceny przedmiotu umowy, w tym za zwłokę w wykonaniu umowy - 0,3% za każdy pełny tydzień zwłoki, lecz nie więcej niż 3% ceny.
10.2 W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy jest on zobowiązany do zapłaty umówionej ceny. Jednakże w takim przypadku może sobie odliczyć koszty, jakich Wykonawca nie poniósł z powodu nieukończenia prac.
10.3 Odstąpienie przez zamawiającego od umowy jest równoznaczne z pozostawieniem przedmiotu umowy do dyspozycji Wykonawcy.

11.SIŁA WYŻSZA:
11.1 Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako "siła wyższa", na które strony nie mają wpływu.
11.2 Przez pojęcie "siły wyższej" rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależnie od stron umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak: wojna, katastrofy, zamieszki itp.
11.3 Strona podlegająca działaniu "siły wyższej" powiadamia o tym druga stronę najpóźniej do 14 dni od jej wystąpienia telexem lub telefaxem.
11.4 Ustanie "siły wyższej" powinno być bezzwłocznie zgłoszone drugiej Stronie umowy.
11.5 Wykonanie zobowiązań umownych ulega stosownemu przedłużeniu w związku z działaniem "siły wyższej".

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
12.1 Zamawiający odbierze przedmiot dostawy we własnym zakresie.
12.2 System znakowania wyrobów oraz ich konserwacja i pakowanie zgodnie z obowiązującymi w TECHMARINIE standardami.
12.3 W przypadku wystąpienia odstępstw od uzgodnionych warunków w okresie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o tych niezgodnościach oraz do podjęcia stosownych działań (uzgodnień).
12.4 Zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12.5 Strony zobowiązują się do nie udostępniania oferty w części bądź w całości stronom trzecim.
12.6 Niniejszym Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego VAT Zamawiającego......................................

ZA ZAMAWIAJĄCEGO:
1...............................................
2...............................................
ZA WYKONAWCĘ:
1...............................................
2...............................................
Copyright © 1999-2018 ZKiE TECHMARIN Sp. z o.o.
All rights reserved.
Aktualizacja: 10 maja 2018


Pomoc | Nota prawna
Poprawny CSS!